Pełna księgowośćI. Zakres i opis usługi "Pełna księgowość"

1. Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są wszyskie osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia i fundacje, itd.), a także niektóre przedsiębiorstwa osób fizycznych (po wystąpieniu określonych warunków). 


2. Podmiotom, które wybrały prowadzenie pełnej ewidencji księgowej oferujemy:

- sporządzenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy,

- bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów,

- wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz informację dodatkową,

- sporządzanie innych zestawień według wcześniej zdefiniowanych kryteriów,

- dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego,

- sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych,

- rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji z tym związanych i odbytych jazd,

- sporządzanie pozostałych raportów (raport kasowy, raport finansowy),

- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży, umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT na podstawie zapisów w rejestrach,

- prowadzenie rozliczeń z ZUS osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,

- sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS, oraz zawiadomień do KRS związanych z prowadzoną działalnością,

- kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych,

- zamknięcie roku, uzgodnienie sald kont, wydruki ewidencji określone przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.


3. Wyjaśnienia:

- Wynagrodzenie miesięczne jest ustalane na okresy kwartalne. Klient może zmienić wybrany abonament miesięczny na wyższy lub niższy, przed rozpoczęciem okresu kwartalnego obowiązywania umowy. 

- Umowa o prowadzenie obsługi księgowej zawierana jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że umowa może być rozwiązana przez Klienta w każdej chwili z  miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

- Wybór abonamentu miesięcznego nie jest uzależniony od wysokości obrotów Klienta. Wynagrodzenie zależy od ilości dokumentów księgowych przekazanych do Biura.

- Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służace do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także takich dokumentów jak: listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe (listy płac - 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy), wyciągi bankowe - 1 dokument księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji).

- Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie z ZUS osoby prowadzącej działalność.


II. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Oferujemy współpracę prowadzoną w sposób tradycyjny poprzez spotkania osobiste i wymianę dokumentów w czasie takich spotkań.

2. Oprócz współpracy poprzez kontakt osobisty, oferujemy obsługę księgową na odległość za pośrednictwem Internetu, telefonu, poczty. W takim przypadku kontakt osobisty zostaje zastąpiony komunikacją na odległość.


Komunikacja i wymiana dokumentów PRZEZ INTERNET sprowadza się do tego, że:

- Klient przesyła e-mailem zeskanowane dokumenty (faktury, rachunki, itd.), zaś oryginały pozostają w posiadaniu Klienta,

- Biuro na podstawie przesłanych skanów dokumentów dokonuje właściwych księgowań, obliczeń, rozliczeń, sporządza właściwe zeznania i deklaracje, itd. i także poprzez e-mail przesyła gotowe do wydruku dokumety do Klienta,

- Biuro ponosi PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za prawidłowość dokonanych w ten sposób rozliczeń.


Komunikacja i wymiana dokumentów w sposób tradycyjny poprzez spotkania osobiste:

- do 5. dnia każdego miesiąca należy przekazać dla Biura dokumenty księgowe za poprzedni miesiąc,

- do 10. lub 15. dnia każdego miesiąca Biuro przekazuje informację o wysokości zobowiązań względem ZUS,

- do 20. dnia każdego miesiąca Biuro dokonuje właściwych księgowań i przekazuje informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

- do 25. dnia każdego miesiąca Biuro sporządza listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.


Komunikacja i wymiana dokumentów poprzez Internet:

- do 5. dnia każdego miesiąca należy przesłać e-mailem na adres Biura  zeskanowane dokumenty księgowe za poprzedni miesiąc (na podstawie przesłanych skanów dokumentów Biuro dokonuje właściwych księgowań),

- do 10. lub 15. dnia każdego miesiąca Biuro przesyła przez e-mail informację o wysokości zobowiązań względem ZUS,

- do 20. dnia każdego miesiąca Biuro przesyła przez e-mail informację o wysokości zobowiązań podatkowych oraz gotowe do wydruku deklaracje oraz ewidencje księgowe,

- Klient po dokonaniu wydruków podpisuje otrzymane deklaracje i wysyła do urzędu skarbowego,

- na podstawie otrzymanej ewidencji należy ponumerować dokumenty księgowe i umieścić w segregatorze.


III. Cennik i warunki

Warunki i ceny zostały opisane w zakładce "Cennik i warunki".

© Adinterim  | Warecka 4/6, 00-040 Warszawa |